محصولات
 • گاتر پیش ساخته
  • گاتر 6*13 
  • گاتر 8*13 
  • گاتر 13*13 
  • گاتر 20*16
  • گاتر 10*5
 • درپوش
  • درپوش چدن
  • درپوش گالوانیزه 
  • درپوش استیل 
  • درپوش پلاستیکی
 • محصولات مونتاژ شده
  • گاتر 6*13
   • با درپوش چدنی 
   • با درپوش گالوانیزه 
   • با درپوش پلاستیکی 
   • با درپوش استیل 
  • گاتر 13*13
   • با درپوش چدنی 
   • با درپوش گالوانیزه 
   • با درپوش استیل

     

  • گاتر 20*16
   • با درپوش چدنی 
   • با درپوش گالوانیزه 
   • با درپوش پلاستیکی 
   • با درپوش استیل 
  • گاتر 10*5
   • با درپوش گالوانیزه 
   • با درپوش پلاستیکی 
   • با درپوش استیل 
 • کفشور ها
  • کفشور خطی 
   • سرامیک خور 
   • سنگ خور 
   • درپوش دار 
   • کفشور ها 
  • کفشور نقطه ای
    • سرامیک خور 
    • سنگ خور 
    • درپوش دار 
 • گریتینگ ها
  • استیل
  • گالوانیزه 
  • کامپوزیت
 • محصولات سفارشی
  • گاتر استیل سفارشی 
  • گاتر اسلات درین سفارشی 
  • کفشور خطی سفارشی 

— گاتر 6*13 

— گاتر 8*13 

— گاتر 13*13 

— گاتر 20*16

— گاتر 10*5

— درپوش چدن

— درپوش گالوانیزه 

— درپوش استیل 

— درپوش پلاستیکی

— گاتر 6*13

— با درپوش چدنی 

— با درپوش گالوانیزه 

— با درپوش پلاستیکی 

— با درپوش استیل 

— گاتر 13*13

— با درپوش چدنی 

— با درپوش گالوانیزه 

— با درپوش استیل

— گاتر 20*16

— با درپوش چدنی 

— با درپوش گالوانیزه 

— با درپوش پلاستیکی 

— با درپوش استیل 

گاتر 10*5

— با درپوش گالوانیزه 

— با درپوش پلاستیکی 

— با درپوش استیل 

— کفشور خطی 

— سرامیک خور 

— سنگ خور 

— درپوش دار 

— کفشور ها 

کفشور نقطه ای

— سرامیک خور 

— سنگ خور 

— درپوش دار 

— استیل

— گالوانیزه 

— کامپوزیت

— گاتر استیل سفارشی 

— گاتر اسلات درین سفارشی 

— کفشور خطی سفارشی