گاتر (gutter) : جوی ، آبرو ، ناودان و فاضلاب معنی شده است. معمولاً‌ به كانال آبی كه دور استخر ،‌ زیر دوش ها ،‌ دور جكوزی و … كار می شود ، گاتر می گویند.