نام پروژه : ایرانمال

کافرما : شرکت کیسون

گاتر و گریل با قابلیت شیب بندی در عرض 20 سانتیمتر و عمق 7 سانتیمتر

محل نصب : لنداسکیپ شمالی