این نوع محصول مخصوص کارخانجات مواد غذایی و سرویس بهداشتی و ساختمانها می باشد