درپوش چدن داکتیو

عرض 15 سانتیمتر و ارتفاع 2 سانتیمتر