دریچه چدن عرض 10

دریچه  چدن  داکتیل عرض 10 و ارتفاع 2 سانتی متر  جهت درپوش  کانال  کارخانجات تولیدی و رمپ ورودی ساختمان ها ، خیابان ، پیاده رو سازی، پارکینگ ساختمان های تجاری و مسکونی  مطابق با کلاس بار مختلف  و مطابق درخواست مشتری رنگ آمیزی و تولید می شود.

دریچه چدن عرض 15

دریچه  چدن  داکتیل عرض 15 با ارتفاع 2 سانتی متر جهت درپوش  کانال  کارخانجات تولیدی و رمپ ورودی ساختمان ها ، خیابان ، پیاده رو سازی، پارکینگ ساختمان های تجاری و مسکونی  مطابق با کلاس بار مختلف  و مطابق درخواست مشتری رنگ آمیزی و تولید می شود.

دریچه چدن عرض 20

دریچه  چدن  داکتیل عرض 20  با ارتفاع 25 و 35 سانتیمتر جهت درپوش  کانال  کارخانجات تولیدی و رمپ ورودی ساختمان ها ، خیابان ، پیاده رو سازی، پارکینگ ساختمان های تجاری و مسکونی  مطابق با کلاس بار مختلف  و مطابق درخواست مشتری رنگ آمیزی و تولید می شود.