ترنچ چیست :  به معنی کانال پیش ساخته جهت هدایت آب های سطحی حاصل از باران ، شستشو و … در محوطه های مختلف می باشد.